Emlak Vergisinin Bir Tamamlayıcısı Olarak Değerli Konut Vergisi


Özet Görüntüleme: 123 / PDF İndirme: 66

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8079448

Anahtar Kelimeler:

Değerli konut vergisi, emlak vergisi, mükellef

Özet

Bilindiği üzere vergiler devletlerin egemenlik erklerinin nihai sonuçlarından birisidir. Özellikle kamu harcamalarının finansmanında önemli bir gelir kaynağı olarak değerlendirilebilecek olan vergilerin mükellefler üzerinde yük oluşturduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Devletler sahip oldukları vergilendirme yetkisini kullanarak vergi oranlarında değişiklikler yapabilir; hatta yeni vergiler koyabilirler. Burada önemli olan mükelleflerin vergisel yüklerini gelirleri oranında artırmaktır.

7194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bir takım yeni vergiler gündeme gelmiştir. Bu vergilerden birisi değerli konut vergisidir. DKV“Emlak Vergisi” Kanununun 42. ve 49. maddeleri arasında düzenlenmiştir. DKV(DKV), Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5 milyon Türk lirası ve üzerinde olanların tabii olduğu bir vergidir. DKV’nin incelenmesi usul ve esaslarının ortaya konulması önem arz etmektedir. Çalışmada DKV’ye ilişkin usul ve esaslar irdelenmiş ve mevcut uygulamadaki birtakım sorunlar tespit edilmiştir. Nihayetinde tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

 

Referanslar

Altıngöz, S. (2011), Emlak Vergisinin Belediyeler İçindeki Payı, (Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli

Armağan R. ve Berkay, F. (2011). Vergilemenin Uluslararası Boyutlarından Çifte Vergilendirme Sorunsalının Türk Vergi Sistemine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3 (5), 88-106.

Bolahatoğlu, M. (2018), Emlak Vergisi ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa

Can, B., Bübül, Z. ve Dağaşan, V. (2019), Açıklamalı ve İçtihatlı Belediyelerde Emlak Vergisi Uygulaması, TBB, Cilt: 2, Ankara

Çiftçi, T. E. (2014), Çeşitli Ülke Mevzuatlarında Emlak Vergisi : Türkiye Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Pamukkale Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli

Çubukçu, Özkök, D. (2014), Kamulaştırmada Gelir ve Emlak Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, 37(308), 142-158

Duman, M. (2014), Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri İçindeki Payı, Vergi Raporu, S. 177, 116-128.

EVK, 1319 Kanun Numaralı, R.G. 11.08.1970 Sayı:13576.

Erarslan, H. (2020), Yeni Ama Sorunlu Bir Vergi: Değerli Konut Vergisi, Vergi Sorunları, http://www.vergisorunlari.com.tr/yazi/hasan-erarslan/yeni-ama-sorunlu-bir-vergi-degerli-konut-vergisi/240, E.T. 15.01.2020.

Erkin, G. (2012). Vergilendirme Yetkisinin Tabi Olduğu Anayasal İlkeler, Ankara Barosu Dergisi, (3), 235-250.

Esener, S. (2005), Emlak Vergilerinin Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Hacıköylü, C. ve Heper, F. (2010). Emlak Vergisinde Matrah Tespitine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Maliye Dergisi, (158), 1-14.

Karabıyık, A. (2020), Değerli Konut Vergisinde Son Durum, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-karabiyik/degerli-konut-vergisinde-son-durum-41448671, 20.02.2020.

Kurt, E. (2018), Emlak Vergisi Sistemi’nin Değerlendirilmesi ve Yeni Düzenleme Önerileri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı, İDA.

Kurt, R. (2019), DKVve İtiraz Yolları, https://www.star.com.tr/yazar/degerli-konut-vergisi-ve-itiraz-yollari-yazi-1502319/, E.T. 22.01.2020.

Oğuz, A.(2019), Türkiye’de Emlak Vergisinin Önemi: Kırıkkale Örneği, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Öncü, E. (2020), DKVNeden Ertelenmeli ve Neden Yeniden Düzenlenmelidir?, https://www.finansgundem.com/yazarlar/degerli-konut-vergisi-neden-ertelenmeli-ve-neden-yeniden-duzenlenmelidir-yazisi/1460841, E.T. 10.01.2020.

Şen, E. , (2019), Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci, hukukihaber.net.tr

Tarin, E. (2013), Yerel yönetimlerde Emlak Vergisi Matrahının Tespiti, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Tunç, Y. (2019), Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Emlak Vergisi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

Yıldırım, M. (2019), Türk Vergi Sisteminde Emlak Vergisi Uygulaması, T.C. Maltepe Üniversitesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ulusoy, A. ve Tekdere, M. (2020), AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 37-70

Ulusoy, E. (2020), Değerli Konut Vergisinde Ne Değişti? , https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/prof-dr-erol-ulusoy/degerli-konut-vergisinde-ne-degisti-6150341, E.T. 24.02.2020.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-27

Nasıl Atıf Yapılır

Çivilidağ, E., & Bozdoğan, D. (2023). Emlak Vergisinin Bir Tamamlayıcısı Olarak Değerli Konut Vergisi . Journal of Academic Opinion, 3(1), 27–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.8079448