Türkiye’de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma


Özet Görüntüleme: 11 / PDF İndirme: 6

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497234

Anahtar Kelimeler:

Araştırma Geliştirme Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Türkiye, Eşbütünleşme Testi

Özet

Ekonomik büyümenin sağlanmasında kilit bir rol oynayan araştırma geliştirme harcamalarının önemi 1980 yıllardan sonra popüler hale gelen içsel büyüme modelleri ile ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda çalışmada araştırma geliştirme harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki Türkiye’nin 1990-2019 dönemi için sınır (ARDL) testi ile incelenmiştir. Test sonucunda söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu ve araştırma geliştirme harcamalarının ekonomik büyümeye olumlu katkı sunduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.

Referanslar

Aghio, P. ve Howitt, P. (1992), “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, 60(2), 323-331.

Ağır, H. ve Utlu, S. (2011), “Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: OECD Ülkeleri Örneği”, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Kitabı, Z. Parlak ve İ. G. Yumuşak (Ed.), 23- 25 Haziran, Saraybosna.

Akıncı, E. ve Sevinç, H. (2013) “Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990 – 2011 Türkiye Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 7-17.

Alper, A. E. (2018). Türkiye’de Patent, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bayer-Hanck Eş Bütünleşme Analizi. In ICPESS (International Congress on Politic, EconomicandSocialStudies) (No. 3).

Altın, O. ve Kaya, A. (2009), “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi”, Ege Akademik Bakış, 9(1), 251-259.

Brown, R. L.;Durbin, J. ve Evans, J. M. (1975). “TechniquesforTestingtheConstancy of RegressionRelationshipsOver Time”, Journal of theRoyal Statistical Society: Series B (Methodological), 37(2):149–163.

Coe, D.T. ve Helpman, E. (1995), “International R&D Spillovers”, EuropeanEconomicReview, 39, 859-887.

Falk, M. (2007), “R&D Spending in the High-TechSectorandEconomicGrowth”, Research in Economics, 61, 140-147.

Freire-Seren, M.J. (2001), “R&D Expenditure in an EndogenousEconomicGrowth”, Journal of Economics, 74(1), 39-62.

Goel, R.K ve Ram, R. (1994), “Researchand Development ExpendituresandEconomicGrowth: A Cross Country Study”, Economic Development andCulturalChange, 42, 403-411.

Grossman, G.M. ve Helpman, E. (1991), InnovationandGrowth in the Global Economy, Cambridge Mass: MIT Press.

Guellec, D. ve Potterie, B.P. (2001), “R&D and Productivity Growth: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries”, OECD EconomicStudies, No. 33, 2001/II, 103-126.

Gülmez, A. ve Yardımcıoğlu, F. (2012), “OECD Ülkelerinde ARGE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010)”, Maliye Dergisi, Sayı: 163.

Jones, C.I. (1995), “R&D-BasedModels of EconomicGrowth” Journal of PoliticalEconomy”, 103(4), 759-84.

Korkmaz, S. (2010) “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var εodeli İle Analizi”, Journal of Yasar University 20(5), 320-330.

Lichtenberg, F. R. (1993), “R&D Investmentand International Productivity Differences”, NBER WorkingPaper Series, Vol.W4161.

Lucas, R.E. (1988), “On Mechanism of Economic Development”, Journal of MonetaryEconomics, 22(1), 3-42.

Özcan, B., ve Arı, A. (2014). Araştırma-geliştirme harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: panel veri analizi. Maliye Dergisi, 166(1), 39-55.

Pesaran, M. H.,Shin, Y. Ve Smith, R. J. (2001). “BoundsTestingApproachestothe Analysis of Level Relationships”, Journal of AppliedEconometrics, 16(3): 289–326.

Romer, P.M. (1986), “IncreasingReturnsandLong-Run Growth”, Journal ofPoliticalEconomy, 94(5), 1002-1037.

Romer, P.M. (1990), “EndogenousTechnonogicalChange”, Journal of PoliticalEconomy, 98(5), 71-102.

Schumpeter, J.A. (1942) Capitalism, SocialismandDemocracy, NewYork: HarperandBrothers.

Solow, R.E. (1956) “A ContributiontotheTheory of EconomicGrowth”, QuarterlyJournal of Economics, 70(1), 65-94.

Swan, T.W. (1956), “EconomicGrowthandCapitalAcunulation”, EconomicRecord, 32(2), 334-361.

Sylwester, K. (2001), “R&D andEconomicGrowth”, Knowledge, Technology&Policy, 13(4), 71-84.

Şebnem, T. A. Ş., Taşar, İ., ve Yunus, A. Ç. C. I. (2017). Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 178-187.

Taban, S.,veŞengür, M. (2014). Türkiye’de Ar-Ge ve ekonomik büyüme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1, 14: 355-376.

Yaylalı, M., Akan, Y. ve Işık, C. (2010), “Türkiye’de ARGE Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990- 2009”, TheJournal of Knowledge Economy& Knowledge Management, V(II), 13-26.

Zhang, L.,Song, W., ve He, J. (2012). EmpiricalResearch on theRelationshipBetweenScientificInnovationandEconomicGrowth in Beijing. Technology&Investment, 3(3), 168-173.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

Demirgil, B. (2022). Türkiye’de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Journal of Academic Opinion, 1(1), 24–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497234

Sayı

Bölüm

Makaleler