Türkiye’de Kurumsal Faktörler ve Büyüme: 2010-2020 Dönemi Büyüme Sürecine Yönelik Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 15 / PDF İndirme: 6

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497212

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Yapı, Büyüme, Türkiye Ekonomisi

Özet

Türkiye ekonomisi son dönemde büyüme oranlarının sıfıra yakınsadığı bir süreç yaşamaktadır. Bu durum her ne kadar içinde bulunulan döneme özgü bir karakteristik çerçevesinde değerlendirilse de, gelecek dönemde büyüme sürecinin sürekliliği açısından temel problemin ortaya konulması önemlidir. Büyüme sürecinin en önemli bileşenlerinden birisi yatırımlardır. Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile yurtiçi yatırımların 2010 sonrası süreçte gösterdiği eğilimler, büyüme sürecinin sıfıra yakınsaması ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Ancak bu sürecin temel nedenlerinin incelenmesi için Türkiye’de 2010 sonrasındaki kurumsal faktörlerdeki gelişimin incelenmesi de gerekmektedir. Bu kapsamda mülkiyet hakları koruması, sözleşmelerin yasal yaptırımı, işgücü piyasasına yönelik düzenlemeler, sermaye ve bireylerin hareketliliği üzerindeki kontroller, iş kurma ve ekonomik özgürlüğe ilişkin kurumsal faktörlerin gösterdiği eğilim üzerinde durulmuştur. Kurumsal faktörlere ait eğilime göre mülkiyet hakları koruması, sözleşmelerin yasal yaptırımı, sermaye ve bireylerin hareketliliği üzerindeki kontroller ve ekonomik özgürlük gibi kurumsal değişkenlere ait değerlerin azaldığı görülmüştür. Buna göre Türkiye’nin 2020’li yıllara daha güçlü bir büyüme hedefiyle girebilmesi için kurumsal faktörlere yönelik sorunların tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi ve sorunlar giderildikten sonra da mevcut kurumsal yapının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Kurumsal yapı güçlendirildiğinde teşvik mekanizması da harekete geçirilerek, kaynakların daha verimli kullanımının önü açılmış olacaktır.

Referanslar

Acemoglu, D. andRobinson, J. (2008), The Role of Institutions in Growthand Development, The International Bank forReconstructionand Development / The World Bank On behalf of theCommission on Growthand Development, WorkingPaper No. 10.

Adas, C. G. ve Kartalli, F. Y. (2016). SuddenStopsandCapitalControls: WhentoApply in Turkey. International Journal of Economicsand Finance, 8(4), 289-305.

Adebayo, O. E. (2019). IntellectualPropertyRightsandEconomicGrowth in SelectedAfricanCountries, ActaUniversitatisDanubius. Œconomica, 15(3), 170-186.

Agbloyor, E. K.,Gyeke‐Dako, A., Kuipo, R., andAbor, J. Y. (2016). Foreign Direct InvestmentandEconomicGrowth in SSA: The Role of İnstitutions. Thunderbird International Business Review, 58(5), 479-497.

Alley, I. (2017), CapitalFlowSurgesandEconomicGrowth in Sub-SaharanAfrica: Any Role forCapitalControls? (No. 252). WorkingPaper Series.

Biçen, Ö. F. (2018), Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Sıcak Para Hareketlerine Bağımlılık ve İktisadi Büyüme, Ankara: Gazi Kitabevi.

Carlsson, F. andLundström, S. (2002), EconomicFreedomandGrowth: DecomposingTheEffect, PublicChoice, 112, 335-344.

Cavallo, E. A. andFrankel, J. A. (2008). DoesOpennesstoTradeMakeCountriesMoreVulnerabletoSuddenStops, orLess? Using GravitytoEstablishCausality. Journal of International Money and Finance, 27(8), 1430-1452.

Das, K.,andQuirk, T. (2016). WhichInstitutionsPromoteGrowth? RevisitingTheEvidence. EconomicPapers: A Journal of AppliedEconomicsandPolicy, 35(1), 37-58.

Dawson, J. W. (1998). Institutions, Investment, andGrowth: New Cross‐Country and Panel Data Evidence. EconomicInquiry, 36(4), 603-619.

Dawson, J. W. (2003), Causality in theFreedom-GrowthRelationship, EuropeanJournal of PoliticalEconomy, 19, 479-495.

De Haan, J. andSturm, J. E. (2000), On theRelationshipBetweenEconomicFreedomandEconomicGrowth, EuropeanJournal of PoliticalEconomy, 16, 215-241.

Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth and Employment. Econometrica, 137-147.

Falvey, R.,Foster, N. andGreenaway, D. (2006). IntellectualPropertyRightsandEconomicGrowth. Review of Development Economics, 10(4), 700-719.

FraserInstitute (2020), EconomicFreedom of the World: 2020 Annual Report, https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&year=2018&page=dataset&min-year=2&max-year=0&filter=0, Erişim: 15.10.2020.

Gwartney, J.,Lawson, R. andBlock, W. (1996), EconomicFreedom in the World, 1975–1995. FraserInstitute, Vancouver.

Hailu, Z.,Nkote, I. N. andMunene, J. C. (2017). PropertyRightsandInvestment: TheMediatingEffect of ContractEnforcement. International Journal of Lawand Management, 59(1), 21-34.

Hall, R. E. andJones, C. I. (1999). Why Do SomeCountriesProduceSoMuchMoreOutput Per WorkerThanOthers?, TheQuarterlyJournal of Economics, 114(1), 83-116.

Harrod, R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal, 14-33.

Ivanović-Djukić, M.,Stefanović, S., vanStel, A., andAteljević, J. (2019). Corruption as an ObstacleforStarting a New Business in Serbia. International Review of Entrepreneurship, 17(1), 37-58.

Jude, C.,&Levieuge, G. (2017). GrowthEffect of Foreign Direct Investment in DevelopingEconomies: The Role of İnstitutionalQuality. The World Economy, 40(4), 715-742.

Keefer, P. and Knack, S. (1997), WhyDon’tPoorCountriesCatchUp? A Cross-National Test of an InstitutionalExplanation, EconomicInquiry, 35, 590-602.

Keefer, P. andKnack, S. (2002). Polarization, PoliticsandPropertyRights: Links BetweenInequalityandGrowth. PublicChoice, 111(1-2), 127-154.

Matthews, R. C. (1986). TheEconomics of InstitutionsandTheSources of Growth. TheEconomicJournal, 96(384), 903-918.

Negi, V. andBardhan, A. K. (2017). Labour Market Regulationsand FDI Inflows in DevelopingCountries–An Empirical Analysis, Journal of International Economics, 8(2), 27-42

North, D. C. (1981). StructureandChange in EconomicHistory. New York: W. W. Norton andCo.

North, D. C. (1991), Institutions, Journal of EconomicPerspectives, 5(1), 97-112.

North, D. C., (2010), Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.

Paakkönen, Jenni (2010), “EconomicFreedom as Driver of Growth in Transition”, EconomicSystem, 34, 469-479.

Rodrik, D.,Subramanian, A., andTrebbi, F. (2004). InstitutionsRule: ThePrimacy of InstitutionsOverGeographyand Integration in Economic Development. Journal of EconomicGrowth, 9(2), 131-165.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 65-94.

The World Bank (2020a), Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP) ve Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, current US$), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/, Erişim: 15.10.2020.

The World Bank (2020b), GDP Growth (Annual %), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/, Erişim: 15.10.2020.

The World Bank (2020c), GDP (constant 2010 US$), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/, Erişim: 19.12.2020.

The World Bank (2020d), GrossCapitalFormation (% of GDP) ve GrossCapitalFormation (Current US$), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/, Erişim: 15.10.2020.

Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö. F. (2014), Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 25‐ 45.

Wanjiru, R.,and Prime, K. S. (2018). Institutions, EconomicGrowthand International Competitiveness: A RegionalStudy. In ContemporaryIssues in International Business, 99-124, PalgraveMacmillan, Cham.

Veblen, T. (1898). “Why is Economics not an EvolutionaryScience?,TheQuarterlyJournal of Economics, 12(4), 373-39.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

Biçen, Ömer F. (2022). Türkiye’de Kurumsal Faktörler ve Büyüme: 2010-2020 Dönemi Büyüme Sürecine Yönelik Bir Değerlendirme. Journal of Academic Opinion, 1(1), 6–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497212

Sayı

Bölüm

Makaleler