Hicaz Demiryolu ve Ürdün Ekonomisi Üzerindeki Etkileri


Özet Görüntüleme: 31 / PDF İndirme: 39

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497553

Anahtar Kelimeler:

Hicaz Demiryolu, Ürdün İktisat Tarihi, Fosfat Madeni, Ürdün Ekonomisi

Özet

XVIII. asrın ortalarında İngiltere’de başlayan ve peyderpey Avrupa’da yayılan Sanayi Devrimi, insanlık tarihinin istikâmetini önemli ölçüde değiştirmiştir. Sanayi Devrimi’nden önce henüz kömür, petrol, elektrik gibi enerji girdileri kullanılmadığı/bilinmediği için üretim, su ve rüzgâr gücüne bağlı olarak sağlanan enerji birimlerine bağlıydı. Dolayısıyla üretim tesisleri de bu bölgelerde olmak durumundaydı. Yaklaşık dört bin yıllık kara taşıtı olan at arabasının yerini alan demiryolu ise üretim ve lojistik kalıplarını köklü ve radikal bir şekilde değiştirmiştir. 1830-1870 yılları arasında Avrupa’da bir ağ şeklinde kurulan demiryolu sistemi hammaddeye erişimden mezradaki tarım ürünlerinin pazarlara aktarımına kadar birçok üretim ve tüketim alışkanlığını da etkilemiştir. Osmanlı Devleti topraklarındaki ilk demiryolu, 1856 yılında İskenderiye-Kahire arasında hizmete alınmış, proje İngiliz sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. Osmanlı’da devletin kendi finansman kaynakları ile ülke içindeki ve dışındaki Müslümanlardan toplanan yardımlarla hayata geçirilen ilk demiryolu projesi ise II. Abdulhamid döneminde, 1900-1908 yılları arasında inşâ olunan ve Şam-Medine arası bir güzergâhı içeren Hicaz Demiryolu projesidir. Hicaz Demiryolu projesi yapıldığında Osmanlı tâbiyetinde olan topraklar günümüzde Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan olmak üzere üç farklı devletin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma, Hicaz Demiryolu inşâsı sırasında Ürdün’de Amman yakınlarındaki el-Salt kazasında keşfedilen fosfat madeninin, keşfedildiği tarihten günümüze kadar olan süreçte Ürdün ekonomisi üzerindeki etkilerini tahlil etmeyi amaçlamaktadır

Referanslar

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Dönemi Arşiv Belgeleri

BOA, BEO, 3575-268123

BOA, MV. 134-30

BOA, BEO, 3620-271454

BOA, BEO, 3822-286587

BOA, BEO, 3795-284559

BOA, BEO, 3724-279256

BOA, İ.TZT, 1-31

BOA, BEO, 3203-240153

BOA, Y..PRK.AZJ., 44-70

Abu-Jaber, N. (1993). Uniformitarian geochemical constraints on the genesis of Jordanian Tethyan phosphorites. Mut'ah Journal For Research and Studies, 8(4), 301-322.

Akyıldız, A. (2019). Osmanlıda Ulaşımın Modernleşmesi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Akyıldız, A., & Kurşun, Z. (2018). Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi (2. b.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

AlRayyan, K., Hamarneh, C., Sukkar, H., Ghaith, A., & Abu-Jaber, N. (2019). From Abandoned Mines to a Labyrinth of Knowledge: a Conceptual Design for a Geoheritage Park Museum in Jordan. Geoheritage, 11, 257–270.

Auler Paşa. (2019). Hicaz Demiryolu İnşa Edilirken-I Şam-Maan Hattı (2. b.). (E. B. Özbilen, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Auler Paşa. (2019). Hicaz Demiryolu İnşa Edilirken-II Maan-El-Ulâ Hattı. (E. B. Özbilen, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Black, J. (2020). İngiltere Tarihi. (A. Yıldız, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Bowood, R. (1961). The Story of Railways. Londra: Will&Hepworth Ltd. .

Çeçen, K. (1998). Hendese-i Mülkiyye Mektebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XVII, s. 394-395.

Frayer, H. (2018). Sanayi Çağı. (B. Akarsu, & H. Batuhan, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Güran, T. (2013). 19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Güran, T. (2017). İktisat Tarihi. İstanbul: Der Kitabevi.

Hamarneh, M. B. (1985). Social and Economic Transformation of Trans-Jordan 1921-1946. Washington: The Graduate School of Georgetown University, Basılmamış Doktora Tezi.

Hogan, E. L. (1991). Incorporating the Periphery: The Ottoman Extension of Direct Rule Over Southeastern Syria (Transjordan) 1867-1914. Cambridge: History and Middle Eastern Studies, Harvard University Basılmamış Doktora Tezi.

https://etigubre.com/Fosfat. (2021, Aralık 12).

https://oec.world/en/profile/country/jor?depthSelector1=HS4Depth. (2021, Aralık 12).

https://www.jpmc.com.jo/En/Pages/Our_History. (2021, Aralık 12).

https://www.kawar.com/about-us/our-history. (2021, Aralık 12).

Hülagü, M. (2008). Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu. İzmir: Yitik Hazine Yayınları.

Jeaffreson, J. C., & Pole, W. (1864). The Life of Robert Stephenson. Londra: Longman.

Kahya, E. (1988). Türkiye'de İlk Demiryolları. Belleten, 209-218.

Karabulut, I. (2021). II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tartışmalı Bir Maden İmtiyazı: Bahr-i Lût Brom Madeni. History Studies Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 13(1), 217-240.

Karpat, K. H. (1985). Ottoman Population 1830-1914. Wisconsin : The University of Wisconsin Press.

Kurmuş, O. (2007). Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi. İstanbul: Yordam Kitap.

Kütükoğlu, M. S. (2020). Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ortaylı, İ. (2016). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (43. b.). İstanbul: Timaş Yayınları.

Özcan, A. (2010). Şerîf Hüseyin. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XXXVIII, s. 585-586.

Öztürk, İ. (2009). Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Demiryollarının Gelişimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ramadna, A. (2012). Mining Sector Current Situation and Investment Opportunities. Ministry of Industry and Trade Jordan.

Russel, D., & Williams, G. (1977). History of Chemical Fertilizer Development. Soil Science Society of America Journal, 41(2), 260-265.

Said, R. (1949). Dr. Max Blanckenhorn (1861-1947). American Journal of Science, 247(7), 504-506.

Tarawneh, K. (2008). Jordanian Phosphate Mining History. Fifth International Conference of Beneficiation of Phosphates, (s. 45). Rio de Janeiro.

Tomar, C. (2012). Ürdün. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XLII, s. 354-356.

Top, M. (2016). Hicaz Demiryolu ve Ürdün'deki Osmanlı Dönemli Tren İstasyonları . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 135-163.

Usul, İ. (Dü.). (1999). Hicaz Demiryolu. İstanbul: Albaraka Türk Yayınları.

Uzuntepe, G. (2000). Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın-Kasaba (Turgutlu) (1856-1897). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Wood, M. (1995). A History of the BalqS' Region of Central Transjordan during the Umayyad Period. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

Atar, A. (2022). Hicaz Demiryolu ve Ürdün Ekonomisi Üzerindeki Etkileri. Journal of Academic Opinion, 1(2), 56–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497553

Sayı

Bölüm

Makaleler