Türkçe


Abstract views: 398 / PDF downloads: 212

Authors

Keywords:

Türkiye Cumhuriyeti, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, İslami Finansal Araçlar

Abstract

The main purpose of the financial system is to act as an intermediary for transferring funds of savers to the real sector. As the financial system develops, the funding opportunities of the real sector also increase. It should be noted that Islamic funding sources are important as well as traditional funding sources for the development of the financial system. With the development of Islamic banking and Islamic financial instruments, the contribution of Islamic fund sources to the financial system increases. Country cases clearly show that both developed and developing countries have implemented many policies towards the development of the Islamic financial system. Thanks to these policy implementations, the share of the Islamic financial system in the total financial system has increased. The aim of this study is to investigate the historical development of Islamic finance in the Republican period. Unfortunately, the development of Islamic finance in Turkey has not been strongly supported for many years. Interest in the development of the system has grown over the past few decades.

References

Ağırkaya, G. (2021). Kur'ân ve Sünnet Birbirinin Neyi Olur?. Diyanet İlmi Dergi, 57 (4), 1021-1060.

Akgönül, H. (2001). Atatürk Dönemi’nin Para Politikası (1923-1938). Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 117-126.

Al-Amine, M. A. B. (2008). Sukuk Market: Innovations and Challenges. Islamic Economic Studies, 15(2).

Apak, S. ve Tay, A. (2012). Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıldaki Finansal Sisteminde Osmanlı Bankası’nın Yeri ve Faaliyetleri. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (3), 63-103.

Arzova, S. B. ve Şahin, B. Ş. (2021). Covid 19’un Yarattığı Ekonomik Etkilerle Mücadelede Felsefesi, Araçları ve Karakteristik Özellikleriyle İslami Finansman Modelinin Rolü. Bilimname, (44), 451-489.

Aslan, S.ve Koçal, V. (2016). İslâm Kaynaklarında Devlet ve Ekonomi Düşüncesi: Teolojik, Tarihî ve Felsefî Bir Çerçeve. İslam Ekonomisi ve Finansı (Editör: Seyfettin Erdoğan vd), Umuttepe Yay. İstanbul.

Atar, A. (2017). Başlangıcından Günümüze Dünyada ve Türkiye’de İslâmi Bankacılığın Genel Durumu. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 1029-1062.

Aydemir, M. (2020). Türk İşletme Tarihi ve Yönetim Bilimi Açısından Birinci İzmir İktisat Kongresi: Banka Merkezli İşletme Gruplarının Oluşumu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 194-213.

Brown, K., Hassan M. K. & Skully, M. (2007). Operational Efficiency and Performance of Islamic Banks. Chapters, ın: M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis (Ed.), Handbook of Islamic Banking, Chapter 7, Edward Elgar Publishing. USA.

Bulut, M. ve Korkut, C. (2016). Osmanlı Para Vakıfları ve Çağdaş Faizsiz Finans Kurumlarının Karşılaştırılması. Vakıflar Dergisi, (46), 23-46.

Bulut, M. ve Korkut, C. (2017). XV. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Para Vakıfları ve Modern Finans Kurumlarının Karşılaştırılması. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 167-194.

Çalış, M. ve Kaya, F. (2022). Katılım Bankalarının Reel Ekonomi Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 765-781.

Doğan, B. B., Kaya, M. ve Narçiçek, N. (2017). Dünya Bankacılık Sektöründe İslami Bankacılık Sisteminin Gelişimi, Çalışma Prensipleri ve Türkiye’de İslam Bankacılığı Üzerine Bir Analiz. Diyarbakır: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(48), 175-190.

Doğan, G. ve Dinç, Y. (2022). Türkiye’de İslami Finans Sektörünün Afet Politikalarındaki Garar Durumu ve Belirsizliklere Öneriler. Karatay İslam İktisadı ve Finans Dergisi, 1(1), 44-56.

Döndüren, H. (2008). Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 1-24.

Erdoğan, F. (2021). Bir İslami Finansal Enstrüman Olarak Sukuk ve Makroekonomik Performans İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.

Eroğlu, İ. ve Kangal, N. (2019). Liberal İktisat Politikaları Ekseninde Cumhuriyetin İlk Yıllarının İktisadi Kritiği. In Internatıonal Congress of Management Economy and Polıcy 2019 Sprıng Proceedıngs Book 268-281.

Eroğlu, İ., Yeter, F. ve Kangal, N. (2021). Türkiye’de İktisat Politikalarının Temel Dinamikleri: Olaylar ve Olgular Üzerine Bir Değerlendirme. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ICOMEP ÖZEL SAYISI, 149-179.

Eroğlu, İ., Yeter, F., Kangal, N. (2019). Türkiye’de İktisat Politikalarının Değişimi ve Dönüşümü. 329-366. Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış. (Ed. İlhan Eroğlu) Ekin Yayınevi, Bursa.

Güçlü, F. ve Kılıç, M. (2020). İslami Finansın Dünyadaki Gelişimi ve İslami Finansa Yön Veren Uluslararası Kuruluşlar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(1), 75-91.

Gül, A. R. (2010). İslam İktisat Düşüncesinin Kur’ân’daki Temelleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51(2) : 27-78.

Güney, G. (2018). Türkiye’de Devlet Eliyle Katılım Bankacılığı Dönemi: Bir Etkinlik Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1539-1546.

Haçkali, A. (2009). İslam Hukuk Metodolojisinde" Aslî İbâha"-İçtihat İlişkisi Üzerine. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 14, 85-96.

Hazıroğlu, T. (2016). Türkiye'de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi. 1-13.

Karahan, H. ve Ersoy, H. (2016). Faizsiz Finansın Temel Prensipleri ile Türkiye’de Reel Kesimde Kullanılması. Maliye ve Finans Yazıları, (105), 93-114.

Kaya, Y. ve Utku, M. (2021). Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 8 (FFMS 8 İcare ve İcare Müntehiye Bittemlik) Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe Bilimi Dünyası, 23 (4). 693-710.

Kevser, M. (2020). Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme: 2015-2019 Dönemi Analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 116-127.

Kumaş, M.S & Artuç, G. (2019). İslâm İktisat Düşüncesinin Gelişme Süreci Fıkıh İlminin Yeri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (22), 109-133.

Kutluata, M. (1970). Sakarya'da Bankacılık ve Türk Ticaret Bankası. Istanbul Journal of Sociological Studies, (11), 55-106.

Millar, R., & Anwar, H. (Eds.). (2009). Islamic Finance: a Guide for International Business and Investment. Blue Ibex.

Öz, B. ve Badem, M. (2021). İslâmî Sermaye Piyasası. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (37), 127-165.

Özdemir, M. ve Aslan, H. (2017). Türkiye’de İslami Finansin Dönüşümünün Ekonomi Politiği. Seta Yayınları. İstanbul.

Parlakkaya, R. ve Çürük, S. A. (2011). Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.

Pıçak, M. (2012). Faiz Olgusunun İktisadi Düşünce Tarihindeki Gelişimi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 61-92.

Rabbani, M. R., Asad Mohd. Ali, M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The Response of Islamic Financial Service to the COVID-19 Pandemic: the Open Social İnnovation of the Financial System. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 85. 1-18.

Said, P. (2009). Islamic Alternatives to Conventional Finance Millar, R. ve Anwar, H. (Eds.) Islamic finance: a Guide for International Business and Investment. Blue Ibex.

Shanmugam, B., & Zahari, Z. R. (2009). Chapter 1. Overview of Contemporary Islamic Finance, A primer on Islamic finance.

Sümer, G. ve Onan, F. (2015). Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3), 296-308.

Şekeroğlu, S. ve Özer, K. (2017). Bankacılık Sektöründe Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 15-25.

TKBB (2021). E- Öğrenme Platformu Çözümleri. https://tkbb.org.tr/uploads/pages/1652709610_a1611fc13f26cc179da6.pdf

Vural, M. F. & Kök, D. (2022). Katılım Bankacılığı ve Ekonomik Büyümede Nedensellik İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 183-210.

Yardımcıoğlu, M., Ayrıçay, Y., Sabuncu, İ., ve Gerekli, İ. (2015). Türkiye'de Sukuk: Kira Sertifikaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4(1), 199-222.

Yatbaz, A. ve Çatıkkaş, Ö. (2021). Murabaha Finansmanı Yönteminin Türkiye Muhasebe Standartları ve Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Kapsamında Katılım Bankaları Açısından Muhasebeleştirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Örnek Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (89), 1-26.

Yılmaz, M. ve Bağış, B. (2021). Katılım Finans Sisteminin Türkiye’deki Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (2), 303-318.

Yılmaz, R. ve Bölükbaşı, R. (2020). Faizsiz Finansman Bonosu Sukuk Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 8(1), 167-194.

Zaim, S. (2010). İslâm Ekonomisi ve İslâm Ülkeleri İşbirliği Sahasında Son 50 Yıldaki Gelişmeler. İş Ahlakı Dergisi, 3(5), 125-143.

Published

2022-12-31

How to Cite

Erdoğan, F. (2022). Türkçe. Journal of Academic Opinion, 2(2), 48–53. Retrieved from https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/20

Issue

Section

Articles