Business Ethics and Unethical Behaviours in Human Resource Management


Abstract views: 187 / PDF downloads: 66

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10444423

Keywords:

HRM, Ethics, Business Ethics, Unethical Behaviors

Abstract

The main purpose of this study is to explain the concept of business ethics in human resources management and the components that make up business ethics. In addition, behaviors that do not comply with business ethics in human resources management are explained. In this study, the document analysis method was used. In this method only written and visual materials are used, if direct observation and interview are not possible in the research. In other words, examining and analyzing documents is also used as a method in this research.

The moral institution is one of the most important institutions that ensure the integrity of society and keep it alive. Business ethics is essentially an integral part of social ethics. For this reason, business ethics should be established together while establishing social ethics. Business ethics generally consists of three basic elements. These are work ethics, professional ethics, and business administration ethics. As in the "compound containers principle" in chemistry, these three elements support each other. These three elements decrease together in societies where business ethics principles are ignored. This decrease leads to an increase in unethical behaviors. In a society where the principles of business ethics are not followed; Social diseases such as discrimination, favoritism, corruption, bribery, embezzlement, conflict, use of affection and intimacy, violence, sexual harassment, dogmatic behavior, arrogance, and superiority are increasing. To prevent these social diseases, it is necessary to establish social ethics and business ethics. The concept of business ethics is explained to understand better the behaviors that do not comply with business ethics. Then, the definition of business ethics is made and the three sub-components of business ethics (elements of business ethics) are explained. In the continuation, human resources management and behaviors that do not comply with business ethics are explained under ten sub-titles.

References

Akıncı, A. (2013). Siyaset Ahlakı İle İş Ahlakına Teorik Bir Bakış. İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15 ( 2), 82-96.

Aktan, C., C. (2001). Siyasal Ahlak Ve Siyasal Yozlaşma, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları.

Aktaş, K. (2014). Etik-Ahlâk İlişkisi Ve Etiğin Gelişim Süreci, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, 22-32.

Aktaş, Y. and Cesur, E., E. (2015). Bir Bakışta İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Dora Yayınları

Arslan, M. and Berkman, Ü. (2009). Dünya’da ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi, İstanbul: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, Yayın No: TÜSİAD/T-2009-06-492.

Arslan, M. (2005). İş ve Meslek Ahlâkı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Ayni, M. A. (1939). Türk Ahlakçıları, İstanbul: Nüve Ajans, Birinci Baskı.

Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, Ankara: Detay Yayıncılık.

Bayraktaroğlu, S. and Yılmaz Ersoy, S. (2012). İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği, İş Ahlakı Dergisi, 5 (10), 117-148.

Bektaş Ç. (2016). İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Beta Yayınları

Bektaş, Ç. (2020). Etik Dışı Davranışlar, S. Polatcı (Ed). Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi içinde (ss. 73-83). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bozkurt, S. and Doğan, A. (2013). İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 4(4), 71-86.

Büte, M. (2011). Algılanan Örgüt İkliminin Ahlaki Olmayan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (2), 103-122.

Celep, C., Doyuran, Ş., Sarıdede, U. and Değirmenci, T. (2004). Eğitim Örgütlerinde Çok Boyutlu İş Etiği ve Örgütsel Adanmışlık. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Djurkovic, J. And Maric, R. (2010).The Influence of Human Resource Management on Improvement of Busıness Ethics, Perspectives of Innovations, Economics & Business, 4 (1), 77-79.

Doğan, S. and Karataş, A. (2012). Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Güven Ortamının Oluşturulmasında Etiğin Önemi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (1), 93-109.

Doğan, S. and Kılıç, S. (2008). İlişki Yönetiminde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (14), 60-87.

Ergün, N. (2009). Örgütlerde Ahlak Dışı Davranışların Nedenleri ve Çalışanlara Yönelik Ahlak Dışı Davranışların Havayolu Taşımacılığı Sektörü Açısından İncelenmesi, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11(3), 149-168.

Gül H. (2006). Ahlak Dışı Davranışlar ve Ussallaştırılması: Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 9 (10), 65-79.

Güler, E., G. and Yükselen, C. (2010). Hotel Employees' Beliefs On Unethical Behavior, Social Responsibility Journal, 6 (2) 252-267.

Güney, S.(2006). Ahlaki Liderliğin Kavramsallaştırılması ve Ahlaki Yönetimde Liderliğin Rolü, Yönetim ve Ekonomi,13 (1), 135-138.

Kıngır S. and Okçu, V. (2011). Etik Liderlik, Yönetimde Çağdaş Ve Güncel Konular (Ed. İsmail Bakan), Ankara: Gazi Kitabevi.

Mishra A., K. and Aithal, P. S. (2023). Building Ethical Capital Through Human Resource, International Journal Of Management, Technology, And Social Sciences (Ijmts), 8 (1), 1-15.

Orman, S. and Parlak, Z. (2009). İşletmelerde İş Etiği, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2009-23.

Özdaşlı, K. and Derya, S. (2011). Yönetim Ve Ahlak, İşletme Etiği (Ed: Zeyyat Sabuncuoğlu). İstanbul: Beta Yayınları.

Özel, İ. (2013). Kur’ân Ekseninde Narsizm Ve Din, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (28), 248-268.

Özgener, Ş. (2002). İmalat Sanayi İşletmelerindeki Kamu Ve Özel Sektör Yöneticilerinin İş Ahlâkına İlişkin Tutumları, Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 167-180.

Özgener, Ş. (2009). İş Ahlâkının Temelleri: Yönetsel Bir Yaklaşım, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Primelaux, P. and Stieber, J. (1994). Profit Maximization: The Ethical Mandate Of Business, Journal Of Business Ethics, 13 (4), 287-294.

Sever, A., K. (2009). Kul Hakkı. 3. Baskı. İstanbul: Işık Yayınları.

Şen, M., L. (2010). T. C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Rehberi, Ankara.

Takala, T. (2005). Postmodern Business Ethics-Is It Possible, Is It Relevant?, Electrical Journal Of Business And Organization Ethics, 3 (1), Http://Www.Jyu.Fi/Ejbo/Archive/Takala3.Html, (08.04.2005).

Töre, E. (2006). The Effect Of Organizational Climate And Organizational Commitment On Unethical Behavior At Work, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Varinli, İ. (2004). Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Ahlak Olmayan Davranışlarına İlişkin Değerlendirilmesi, Journal Of Ege Akademik Bakış¸ 1 (2), 44-53.

Velasquez, M., G. (1988). Business Ethics: Concepts And Cases, New Jersey: Prentice Hall.

Winstanley D., Woodall, J. and Edmund, H. (1996). Business Ethics And Human Resource Management Themes And İssues, Personnel Review, 25 (6), 5-12.

Wong, S., C., K. (1998). Staff Job-Related Ethics Of Hotel Employees İn Hong Kong, International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 10 (3), 107-115.

www.Philiphumbert.Com (Access Date:11.02.2015).

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.

Zaim, H. (2012): İş Hayatında Erdemli İnsan, Utesav (Uluslararası Teknolojik Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı), İstanbul: Empati Matbaacılık

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Bektaş, Çetin. (2023). Business Ethics and Unethical Behaviours in Human Resource Management. Journal of Academic Opinion, 3(2), 65–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.10444423

Issue

Section

Articles